KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu przez PPHU Bart-Dom Bartosz Ścibor danych osobowych

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 )

Administratorem danych  osobowych jest PPHU Bart-Dom Bartosz Ścibor z siedzibą w Łodzi, ul. Retkińska 70, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 727-245-793-93.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: kamperycentrum@gmail.com

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
sporządzania ofert, wykonania umowy wynajmu bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Posiadacie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Celem cofnięcia zgody prosimy o kontakt wysyłając wiadomość e-mail na adres: kamperycentrum@gmail.com

Również macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. 

Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Bart-Dom Bartosz Ścibor w ramach zawieranych z Państwem umów.